โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

เรื่อง โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย

ครูประจำกลุ่มสาระ อ.อรวรรณ กองพิลา

ครูที่ปรึกษาโครงงาน อ.คเชนทร์ กองพิลา

คำถามโครงงาน

1. สร้างโบสถ์เซนต์โซเฟียขึ้นใหม่ ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื่อประมาณปี พ.ศ.อะไร

2. อิสลามได้ดัดแปลงโบสถ์หลังนี้ให้เป็นอะไร

3.โบสถ์หลังแรกที่ถูกสร้างขึ้นมีชื่อว่าอะไร

4.ทำไมโบสถ์ถึงถูกสร้างขึ้นอีกครั้งเป็นครั้งที่สอง

5.โบสถ์ในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไร

วัตถุประสงค์โครงงาน

1. เพื่อศึกษาความเชื่อของโบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย

2. เพื่อศึกษาประวัติโบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย

3. เพื่อศึกษาความเป็นมาอดีต-ปัจจุบัน

วีธีการดำเนินงาน

1.เลือกหาหัวข้อที่สนใจ

2.หาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

3.สรุปเอาใจความที่สำคัญและเกี่ยวข้อง

4.เรียบเรียงข้อมูล

5.หารูปภาพและVDOที่เกี่ยวข้อง

6.จัดหมวดหมู่ให้ถูกต้อง

7.ตรวจสอบและแก้ไขที่ผิด

โฆษณา